TELC UK- Training, Education and Language Courses in London
helping you learn and develop your skills

About

TELC UK English Language school in London will help you improve your English skills for academic study, career advancement, and personal enrichment. We have a variety of part time as well as intensive courses to meet your needs, taught by experienced, dedicated professionals with advanced degrees. You will also have a chance to participate in cultural and social activities
organised by TELC UK so you can use English in real-life situations. TELC UK is located in the north of London, about 20mins from main London’s attractions. Please be sure to contact us if you have questions or if you need assistance in applying to one of the English courses we offer. We look forward to welcoming you to TELC UK, where our mission is to help you realise your goals and dreams.

 

TELC UK was founded in 2011 with the aim of providing an innovative approach for learning English. Our highly qualified and experienced teachers thrive to provide a great environment to learn a language and make sure the classes are carry out in a friendly and non stressful atmosphere.

At TELC UK we help people to learn English. The lessons are conducted with a specific result in mind. Before you start your one-to-one classes or group course, we will listen to your learning needs and goals and ensure that every class is aimed at meeting those requests. Lessons will never focus on topics that are uninteresting to you or aspects of English that are unnecessary for your purpose of learning English. In today’s competitive market there is no time or money to waste on unproductive training. TELC UK gives you the learning that you need by focusing on your results. With a strong focus on learning through role playing, skill building, fluency practice and ongoing support. TELC UK gives you something more then just packages. It is your ticket to success in business, life or school. We are here for all your English language needs. Training should always be about results. TELC UK guarantees that you will get the results that you set out to achieve…just don’t forget to thank us when you are done the course!

TELC UK provides 1-to-1 and General English course packages that help you to develope speaking, listening, reading and writing skills. Your command of English will improve significantly; you will be able to use English effectively in general, everyday situations, such as at the post office or at the bank. You will study with a course book and your teacher will also use other teaching resources in your lessons. When you start your course, we will test your current knowledge of English, to make sure you are placed in a group at the right level.

TELC UK is registered in England and Wales No: 08666132. The company is registered with SIC code 8559 and UK Register of Learning Providers: 10066031

 

TELC UK została założona w 2011 roku w celu zapewnienia nowatorskiego podejście do nauki języka angielskiego.  Nasi wysoko wykwalifikowani i doświadczeni nauczyciele, zapewniaja odpowiednie środowisko do nauki języka i upewnija się, że zajecia prowadzone są w przyjaznej i niestresujacej atmosferze.

KURSY ANGIELSKIEGO DLA DOROSŁYCH W Londynie

W TELC  UK pomagamy w nauce języka angielskiego.  Przed rozpocznieciem kursu lub prywatnych zajec nauczyciel słucha Twoich potrzeb edukacyjnych tak aby każde zajecia zblizaly Cie do wyznaczonego celu.
W dzisiejszym konkurencyjnym rynku nie ma czasu lub pieniędzy tracić na bezproduktywne szkolenia. TELC UK  koncentrując się na wynikach. Kladziemy duzy nacisk szczegolnie na mowienie i sluchanie poprzez odgrywanie ról, budowanie umiejętności, praktyki i wsparanie pewnosci siebie.
TELC UK daje coś więcej niż tylko kursy, jest przepustką do sukcesu w biznesie, życiu czy szkole.
TELC UK zapewnia prywatne lekcje oraz grupowe kursy angielskiego, które pomogą Ci rozwinąć umiejetnosc mówienia, słuchania, czytania i pisania w jezyku angielskim. Twoja znajomość języka ulegnie znacznej poprawie. W trakcie  kursu, będziemy testować Twoja znajomość języka angielskiego, aby upewnić się, robisz postepny w nauce.
Podczas lekcji szybko rozwiniesz swoje zdolności komunikacyjne w różnorodności codziennych sytuacji. Podczas każdych zajec zostanie przerobiony następujący materiał: gramatyka, słownictwo, wymowa, skoncentrujemy się na: mówieniu, słuchaniu, czytaniu oraz pisaniu. Będziesz korzystał z podręcznika i wielu różnorodnych materiałów i ćwiczeń zawierających odgrywanie ról, materiały autentyczne, gazety i magazyny.
 
Stale analizujemy najnowsze materiały do nauki języka. Zapewniamy najnowszą technologię multimedialną podczas zajęć. Używamy najlepszej jakości materiałów audio, video oraz zasobów internetowych.
 
Posiadamy usystematyzowany program rozwoju nauczyciela i ocenę jego pracy ze studentami. Wszyscy nasi studenci są proszeni o udzielenie opinii, abyśmy mieli pewność, że nauczyciel spełnia ich oczekiwania. 
Nauczanie języka jest naszą pasją. Stale odświeżamy naszą wiedzę o najnowsze trendy i metodologię w tej branży.
Kadra nauczycielska szkóły TELC UK uczestniczy w warsztatach doskonalenia zawodowego. Dajemy pewność, że najnowsze metody nauczania języka są stosowane w naszych centrach szkoleniowych.
Lekcja probna za darmo 

TELCUK se fundó en 2011 con el objetivo de proporcionar un enfoque innovador para el aprendizaje del inglés. En el plazo de sólo dos años nos hemos hecho fuertes y nos hemos forjado la reputación que ha permitido nuestra expansión. En la actualidad, las clases se llevan a cabo en dos lugares diferentes, según la conveniencia del estudiante. Nuestros profesores están altamente calificados y tienen la experiencia necesaria para proporcionar un ambiente ideal para aprender el idioma y asegurarse de que las clases se llevan a cabo en un ambiente agradable y ameno.

 

En TELCUK ayudamos a la gente a aprender inglés. Las lecciones se llevan a cabo con una meta específica en mente. Antes de que usted comience sus clases personalizadas o el curso en grupo, vamos a escuchar sus necesidades y objetivos de aprendizaje para asegurarnos de que cada clase está orientada a satisfacer esas peticiones. Las lecciones nunca se centrarán en temas que carecen de interés para usted o para aspectos del idioma que son innecesarios para su propósito de aprender inglés. En el mercado competitivo de hoy en día no hay tiempo ni dinero que perder con una educación improductiva. TELC UK le ofrece el aprendizaje que usted necesita, centrándonos en los resultados. Con un fuerte énfasis en el aprendizaje mediante el intercambio de roles, el desarrollo de las habilidades propias, la práctica de la fluidez y con el apoyo continuo de nuestra parte. TELC UK le ofrece algo más que simplemente nuestras diferentes modalidades de matrícula. Es su pasaje al éxito en los negocios, en la vida o la escuela. Nosotros estamos aquí para abarcar todas sus necesidades en materia del inglés. La Formación debería estar siempre volcada en los resultados. En TELCUK le garantizamos que usted conseguirá los objetivos que se había propuesto alcanzar… simplemente no se olvide de darnos las gracias cuando haya terminado el curso!

 

TELCUK le ofrece tutorías personalizadas One-to-One y ofertas al Curso General de Inglés que le ayudarán a desarrollar sus habilidades a la hora de hablar, escuchar, leer y escribir. Su dominio del inglés mejorará de manera significativa, usted será capaz de utilizar el inglés de manera eficaz en situaciones generales y cotidianas, como en la oficina de correos o en el banco. Estudiaremos con un libro de texto y su profesor además utilizará otros recursos didácticos en sus clases. Al iniciar el curso, comprobaremos sus conocimientos actuales de inglés, para asegurarnos de que será incluido en un grupo en el nivel adecuado.

  

 

 

A TELC UK 2011-ben alakult azzal a céllal, hogy innovatív megközelítéssel, új, hatékony módszerekkel segítse az angol nyelvtanulást. Az elmúlt két évben olyan hírnévre tettünk szert, mely lehetővé teszi számunkra, hogy kibővítsük szolgáltatásainkat. Jelenleg két helyszínen folytatjuk képzéseinket, szem előtt tartva diákjaink kényelmét. Magasan képzett és tapasztalt tanáraink segítenek abban, hogy barátságos és nyugodt környezetben ismerkedhessen az angol nyelvvel.

A TELC UK munkatársaiként minden megteszünk azért, hogy segítsük a nyelvtanulásban. Az órákat tanulóink célkitűzéseihez igazítjuk. Mielőtt részt venne egyéni vagy csoportos óráinkon, felmérjük az igényeit, meghallgatjuk céljait, majd mindezekhez igazodva alakítjuk ki, hogy minden egyes iskolánkban eltöltött alkalom az Ön elvárásait szolgálja. Óráinkon figyelmen kívül hagyjuk az Ön számára érdektelen témákat, illetve azokat a szempontok, amelyek szükségtelenek az Ön számára.

  • Minden időben azon dolgozunk, hogy a leghatékonyabb módszerekkel segítsük az angol nyelv elsajátításában, céljai mielőbbi elérésében.
  • A tanórák során játékos formában, változatos módon, a legfontosabb készségek fejlesztésére nagy hangsúlyt fektetve oktatunk. A TELC UK többet nyújt az Ön számára, mint általában a nyelvtanfolyamok.
  • Jegyet a sikerhez, legyen szó nyelvvizsgáról, továbbtanulásról, munkavállalásról vagy csak egyszerűen a mindennapi életben való boldogulásról.
  • Képzéseink során minden esetben az eredményesség az alapvető cél.

A TELC UK garantálja, hogy elérje kitűzött céljait…és mindezért csak annyit kérünk, hogy ne felejtse majd megköszönni nekünk!

 

TELC UK egyéni és csoportos órai segítenek a nyelvtanuláshoz szükséges legfontosabb készségek – beszéd, a szövegértés, az olvasás és íráskészség – elsajátításában és fejlesztésében. Tanfolyamainkon népszerű kurzuskönyvekből, ill. tanáraink egyéni, hatékony tanítási módszereit alkalmazva oktatunk. Mielőtt elkezdi iskolánkban a nyelvtanulást, felmérjük jelenlegi tudását, hogy biztosíthassuk a szintjének megfelelő tanfolyamot.

Garantáljuk angol nyelvtudása jelentős javulását, azt hogy rövid időn belül képes lesz az angol nyelv magabiztos használatára.

TELC UK è stato fondato nel 2011 con l’obiettivo di fornire un approccio innovativo nell’apprendimento della lingua inglese. Negli ultimi tre anni i risultati conseguiti e il consolidamento della reputazione hanno permesso la nostra espansione . Attualmente i corsi sono tenuti in due sedi distinte che ci consente di venire incontro alle esigenze logistiche dei nostri studenti. I nostri insegnati altamente qualificati e con esperienza cercano di fornire un ambiente ideale per imparare una lingua e si assicurano che le lezioni si svolgano in un atmosfera amichevole e non stressante.

TELK UK aiuta le persone nell’apprendimento dell’inglese. Le lezioni vengono pianificate seguendo dei percorsi precisi. Prima di iniziare ad affrontare un corso individuale o di gruppo daremo ascolto alle esigenze e alle richieste dei nostri studenti per essere sicuri che le lezioni siano coerenti con gli obiettivi che vi siete prefissati. Gli argomenti che andremo a trattare si concentreranno sugli aspetti della lingua inglese che costituiscono le vostre aree di interesse. Il mercato odierno, altamente competitivo, non permette di perdere tempo e soldi in periodi di formazione non produttiva. TELK UK ti offre strumenti di apprendimento funzionali ai tuoi obiettivi. In particolare stimoleremo l’apprendimento attraverso giochi di ruolo, ……………, conversazione pratica e supporto continuo. TELC UK vi offre qualcosa in più di semplici pacchetti. E’ il vostro biglietto da visita per il successo negli affari, nella vita o nella scuola. Siamo qui per soddisfare le vostre esigenze di lingue inglese. TELC UK ti garantisce di raggiungere gli obiettivi preposti….Ma non dimenticare di ringraziarci quando avrai concluso il tuo corso.

TELC UK fornisce corsi di lingua inglese generale, sia individuali che di gruppo, che aiutano a migliorare la conversazione, l’ascolto, la lettura e la scrittura. Il vostro possesso della lingua inglese migliorerà in modo significativo; sarete in grado di usare l’inglese in modo efficace nelle situazioni quotidiane come ad esempio presso un ufficio postale e in banca. Studierete seguendo alcuni libri di testo e il vostro insegnante utilizzerà altri strumenti didattici durante le lezioni. Quando inizieremo il corso metteremo alla prova le vostre conoscenze della lingua inglese per assicurarci di inserirvi in un gruppo con un livello adeguato.

 

Instagram